ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 25 45

มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 15 34

มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 16 40

รวมมัธยมต้น 63 56 119


มัธยมศึกษาปีที่ 4 26 30 56

มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 11 21

มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 12 23


รวมมัธยมปลาย 47 53 100


รวมทั้งหมด 110 109 219ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565