กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู่้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกัลญา เอี่ยมแย้ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวิณีย์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้