กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ ติ้วสุวรรณบวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางบุปผา ใจดี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศรนารายณ์ เทียมฉัตร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้