กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอำนวยพร เจริญฉิม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวปุณยาพร จันทวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้