กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหทัยชนก ขำน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพรพิมล ชาวดอนคูณ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้