กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวลัย สำเร็จผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายไพจิตต์ ใจมั่น ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวศศิ กิ่งจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สาขาวิชาเคมี

นางสาวกาญจนา นาคอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายสัจจา นุชศิริ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์