ตอบแบบวัดEIT(1) โปรดสแกนคิวอาร์โค๊ด

โปรดเข้าทำการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา


ตอบแบบวัดEIT(2) โปรดสแกนคิวอาร์โค๊ด

โปรดเข้ากลุ่มไลน์ Open Chat เพื่อทำการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

อยู่ในระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

สาส์นจากผู้อำนวยการ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม  ลูกแสด เทา จงตั้งมั้นในการศึกษาพัฒนาตนเองให้ทันยุคดิจิตอล ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

ข่าวสาร/ประกาศ

สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

ขอแสดงความยินดี

                เด็กชายธนวัตน์ ฉิมพาลี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โดย ครูวิมลศรี ศาสตร์สกุล ผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดี

                   นายจักรินทร์ คำโสภา

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โดย ครูวิมลศรี ศาสตร์สกุล ผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดี

                    นางสาววนัสนันท์ อ่ำศรี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โดย ครูปุณยาพร จันทวงษ์ ผู้ฝึกสอน

รับเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระดานสนทนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว 2566

 วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.ประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา พร้อมกับ ครูวิมลศรี ศาสตร์สกุล และครูปุณยาพร จันทวงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี โดยเด็กชายธนวัตน์ ฉิมพาลี แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-3 นายจักรินทร์ คำโสภา แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6 และนางสาววนัสนันท์ อ่ำศรี แข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ม.4-6 

   วันที่ 12-13มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.ประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวระ คำรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางระจัน เป็นประธานนพิธี และนายสายชล ฉิมพาลี เป็นนักกีฬาอวุโส 

ประกาศ

เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอนในวันทีี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

       โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ได้รับแจ้งจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดจัดสอบธรรมศึกษาแผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งทางโรงเรียนมีนักเรียน ต้องเข้าสอบและเป็นสนามสอบดังกล่าวด้วย ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ จึงขอแจ้งหยุดเรียนและแนวปฏิบัติในวันพฤหัสดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

   ๑. ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาสอบธรรมศึกษาตามห้องสอบที่กำหนด ณ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

   ๒. ขอให้นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อสอบธรรมศึกษา หยุดเรียนและทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้านในความดูแลของผู้ปกครองในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน และขอความร่วมมือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามประกาศนี้