กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่๒)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.PDF

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF