กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่๒)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.PDF

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

6. พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔


7. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. ๒๕๖๒


8. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.PDF