รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

O19 รายงาน 6 เดือน ปีงบ65.pdf