การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.5 ปี 65.pdf

รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร66.pdf