หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒).pdf
1.2 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
1.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
1.4 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564.pdf
2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

3.การพัฒนาบุคลากร

3.1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566.pdf
3.2 ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf
3.3 ว_15-2566 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ.pdf

4การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4.1 การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
4.2 การนำเสนอผลการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
4.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
4.4 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
4.5 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.pdf

5การใช้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเทศไทย).pdf
5.2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖.pdf
5.3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๖.pdf
5.4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖.pdf
5.5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธประจำปี ๒๕๖๖.pdf
5.6 การคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ2566.pdf
5.7 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น.pdf