การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

ข้อมูลครู.โอ26 (O26).pdf

ประกาศโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.5 ปี 65.pdf