การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้ง.pdf

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ันฐาน