เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

ประกาศโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 0 34.pdf