คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน

นายวระ คำรอด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวนิภาวรรณ เครือรัตน์ กรรมการ

นางสุดาทิพย์ มากสำรี กรรมการ

นายอำนวยพร เจริญฉิม กรรมการ

นายกิตติ เฮงเจริญสิงห์ กรรมการ

นายกฤษณ์ ปืนแก้ว กรรมการ

นายทองใบ แตงงาม กรรมการ

พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ ผู้แทนองค์การศาสนา