ชั้น/เพศ                                     ชาย                          หญิง                        รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1                     20                              25                              45

มัธยมศึกษาปีที่ 2                    19                             15                              34

มัธยมศึกษาปีที่ 3                      24                           16                              40

รวมมัธยมต้น                             63                             56                           119


มัธยมศึกษาปีที่ 4                   26                              30                           56

มัธยมศึกษาปีที่ 5                    10                             11                           21

มัธยมศึกษาปีที่ 6                    11                              12                           23


รวมมัธยมปลาย                         47                                53                       100


รวมทั้งหมด                               110                                109                       219ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565