กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กลุ่มสาระการเรียนรู่้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกัลญา  เอี่ยมแย้ม         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวิณีย์  เอี่ยมสะอาด  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้