กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                                            

นางบุปผา  ใจดี                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้         

นายศรนารายณ์  เทียมฉัตร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้