กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                      

นางสาวศิริลักษณ์  ติ้วสุวรรณบวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                       

นางบุปผา  ใจดี                 ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้         

นายศรนารายณ์  เทียมฉัตร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้