กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                                              

นางอำนวยพร  เจริญฉิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                     

นางสาวปุณยาพร  จันทวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้