กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวหทัยชนก  ขำน้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวพรพิมล  ชาวดอนคูณ  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้