กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                     

นายไพจิตต์  ใจมั่น                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                         สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวศศิ  กิ่งจันทร์                ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                         สาขาวิชาเคมี

นางสาวกาญจนา  นาคอ่อน         ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายสัจจา  นุชศิริ                     ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์