อำนาจหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้น.pdf
หน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดศรีศักดิ์.pdf