ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บันทึกข้อความการรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2665