วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

2. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

3. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการแก่ประชาชน

3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ รณรงค์ป้องกัน สิ่งเสพติด